Tur til

Harrild Hede og Nørlund Plantage

Torsdag den 17.august 2017.

Vi kørte fra Norgesgade kl. 9.15.

Ankomst til Harrild Hede Naturcenter kl. 9.45,

hvor vi mødte vores Guide.

Vi kørte ud i området. Guiden gav os en grundig orientering undervejs.

Historie og Geologi

Harrild Hede og Nørlund Plantage er tilsammen på ca. 3000 ha. Nørlund Plantage er en af de gamle hedeplantager, som man begyndte at plante allerede i 1790-erne. Plantagen ligger godt 5 km foran isens hovedopholdslinie under sidste istid. Det meste af den egentlige plantage ligger oven på Nørlund Bakkeø, der er en landskabsrest fra næstsidste istid. Den sydligste del af plantagen omkring Holtum å ligger også på en lille bakkeø. Ved afslutningen af sidste istid løb smeltevandet vestpå udenom bakkeøerne. Den sydligste del af Harrild Hede ligger således ovenpå en smeltevandsslette langs med Kvindebækken. Flere steder bærer området præg af sandflugt, hvorfor dyrkningsbetingelserne for skoven er ringe. I dag kan Nørlund Plantage næsten karakteriseres ved at være en hede med spredte plantager.

 

Naturvenlig drift

I 1954 blev en væsentlig del af Harrild Hede fredet for at kunne bevare og pleje lyngheden. I overensstemmelse hermed plejer Skov- og Naturstyrelsen heden ved at fjerne uønsket trævækst og ved at slå og afbrænde mindre arealer ad gangen, hvorved lyngen, der normalt har en levealder på ca. 25 år, bliver fornyet. Overdrevsskrænterne langs vandløbene græsses for ikke at springe i skov og for at skabe gode betingelser for insekter og blomster. Fremover opgives skovdyrkning på uegnede lokaliteter, som så får lov at springe i hede eller blive overdrev. I den dyrkede skov vil man forsøge at etablere et netværk af bælter bestående af stabile træarter som eg, skovfyr og lærk. Formålet hermed er at skabe større variation og stormsikre skov.

 

Naturstyrelsen Midtjylland åbnede i foråret 2013 i samarbejde med Ikast-Brande Kommune et nyt naturcenter på Harrild Vandmølle ved Holtum Å og den sydlige ende af Harrild Hede.

Naturcenter Harrild Hede drives af Naturstyrelsen Midtjylland i samarbejde med Ikast-Brande Kommune

 

 

Tilbage til Naturcentret, hvor der blev budt på Sandwich, øl, vand og kaffe.