Vedtægter for

       aktivitetsrådet i det brugerstyrede

                Aktivcenter Norgesgade

§ 1 - Formål

Rådets formål er:    

Stk. 1.      At samle brugere og frivillige til et anerkendende og frugtbart  samarbejde til gavn for alle der kommer i det brugerstyrede Aktivcenter i Norgesgade.

Stk. 2.      At være åbne og imødekommende overfor ønsker, ideer og behov omkring aktivcentrets funktion og tilbud.

Stk. 3.       At fremme brugernes aktive medborgerskab. Styrke den frivillige indsats og inddrage brugerne i dagligdagen, således at den enkelte får mulighed for selv at bidrage med ideer, viden og færdigheder.

Stk. 4.     At medvirke til at Aktivcentret opleves som et aktivt værested for lokalsamfundet, med respekt for, at pensionister og efterlønsmodtagere bosat i Ikast-Brande kommune udgør centrets primærmålgruppe jf. § 3

Stk. 5.    At fremme udviklingen for de brugerdrevne aktivcentre, i samarbejde med Ikast-Brande Kommune, ud fra en vision om, at kommunen støtter aktivcenterbrugerne i at bevare sundhed og livskvalitet gennem selvbestemmelse og ansvar for egen tilværelse.

§ 2 - Opgaver

Rådet har til opgave:

Stk. 1.    At planlægge, forestå og koordinere Aktivcentrets tilbud, i samarbejde med de øvrige brugere. Rådet har mulighed for at nedsætte div. underudvalg bestående af brugere, som ønsker at medvirke ved løsning af specifikke opgaver. F.eks. festudvalg, bankoudvalg osv.

Stk. 2.     At udarbejde egen forretningsorden.

Stk. 3.      At være økonomisk ansvarlig for rådets egne aktivitetstilbud og forvalte eget budget.

Stk. 4.   At udøve indflydelse og træffe beslutninger, der i videst muligt omfang tilgodeser og varetager aktivcenterbrugernes interesser, ønsker og behov.

Stk. 5.   At formulere og virkeliggøre Aktivcentrets målsætning i tæt samarbejde med de øvrige brugere og på baggrund af en understøttende og ligeværdig sparring med frivilligheds-koordinatoren.

Stk. 6.    At sikre at Aktivcentrets målsætning og aktiviteter offentliggøres og orienteres behørigt til relevante grupper.

Stk. 7.    At varetage salg medlemskort til brugere af de aktivitetstilbud og arrangementer, som rådet er ansvarlig for.

Stk. 8.     At medvirke til at fremme samarbejdet mellem de øvrige råd, klubber, foreninger og organisationer for pensionister og efterlønsmodtagere i Ikast-Brande kommune.

§ 3 - Målgruppe

Målgruppen for rådets arbejde er:

Stk. 1.    Pensionister og efterlønsmodtagere bosat i Ikast-Brande kommune. Det enkelte råd har dog mulighed for at dispensere i forhold til borgere fra andre kommuner – blot skal borgere i Ikast-Brande Kommune altid have førsteprioritet.

§ 4 - Organisatorisk indplacering

Rådets organisatoriske indplacering i forhold til Ikast-Brande Kommune er bl.a. efter ønske fra brugerne aftalt således:

ÆLDREOMRÅDET I IKAST-BRANDE KOMMUNE

Den

”FAG-PROFFESSIONELLE”

organisation

  Sundhedsdirektør
Ældrechef
Decentral ledelse og medarbejdere

Frivillighedskoordinator

Den ”FRIVILLIGE”
organisation
Bruger- og aktivitetsråd
Underudvalg

§ 5 - Sammensætning

Stk. 1.      Rådet består af (5)7 medlemmer. I Aktiv center Norgesgade deltager Frivillighedskoordinatoren og distriktets ansvarlige leder i rådets møder, uden stemmeret.    

Stk. 2.    Rådet indkalder til valg, som foregår i forbindelse med den årlige generalforsamling.

Stk. 3.  For at være valgbar til rådet skal den, der opstiller så vidt muligt være til stede under  valghandlingen.

Stk. 4.    Rådets medlemmer vælges for 2 år ad gangen. I lige år vælges 3 medlemmer og i ulige år (2) 4 medlemmer. Der er mulighed for genvalg.

Stk. 5.  Ud over de (5)7 rådsmedlemmer vælges (2)3 suppleanter samt en revisor og en  revisorsuppleant. Revisoren skal revidere brugerkassens midler og forvaltningen heraf.  Suppleanter og revisor er på valg hvert år. Der er mulighed for genvalg.

Stk. 6.   Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerer rådet sig med formand, næstformand,  kasserer og sekretær. I tilfælde af at en af ovennævnte personer får forfald, konstituerer rådet sig på ny efter suppleantens indtræden.

§ 6 – Mødevirksomhed m.v.

Stk. 1.    Rådet afholder ordinært rådsmøde ca. én gang om måneden.

Stk. 2.     Repræsentanter fra kommunen eller andre relevante personer kan efter behov indkaldes til  rådets møder, uden stemmeret.

Stk. 3.   Forslag og ideer, som ønskes behandlet på rådets møder, kan afleveres til et af rådets medlemmer eller lægges i en forslagskasse, opsat i aktivcentret.

Stk. 4.    Formanden er ansvarlig for at forslagskassen tømmes forud for hvert rådsmøde.

Stk. 5.    Formanden er ansvarlig for forberedelse af mødet samt udsendelse af skriftlig indkaldelse med dagsorden. - Senest 8 dage før mødet.

Stk. 6. Dagsordenen opslås i dagcentret senest 8 dage forud for rådets møde.

Stk. 7.    Sekretæren laver referat fra mødet. Referatet godkendes af rådet på næst kommende møde og ophænges herefter i aktivcentret.

Stk. 8.    Alle rådets beslutninger træffes ved alm. stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 9.    Rådets medlemmer kan kun deltage i en afstemning, når de er personligt tilstede.

Stk. 10.    Rådet er beslutningsdygtigt når mere end 2/3 af de stemmeberettigede er til stede.

§ 7 – Generalforsamling

Stk. 1.     Der afholdes generalforsamling hvert år i januar måned.

Stk. 2.  Rådet er ansvarlig for indkaldelse til generalforsamlingen. Indkaldelse, med angivelse af dagsorden, skal ske med mindst 14 dages varsel ved opslag i aktivcentret, samt ved annoncering i den lokale dagspresse.

Stk. 3.  Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være skriftligt begrundede og være rådet i hænde senest 8 dage før.

Stk. 4.   Alle fremmødte brugere, med et gyldigt medlemskort til  Aktivcenter Norgesgade, har stemmeret og er valgbar. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 5.  Afstemning og valg til rådet sker ved skriftlig afstemning.

Stk. 6.   Afstemninger afgøres ved almindeligt flertal.

Stk. 7.    Dagsordenen for generalforsamlingen skal mindst indeholde følgende punkter:

a)  Valg af dirigent.

b) Valg af stemmetællere.

c)  Formandens beretning.

d) Kassererens beretning og fremlæggelse af regnskab for brugerkassen.

e)  Valg af rådsmedlemmer.

f)   Valg af 2 (3) suppleanter for et år.

g)  Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant for et år.

h)  Behandling af indkomne forslag, herunder eventuelle vedtægtsændringer.

i)    Eventuelt

§ 8 – Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1.             Der kan afholdes ekstraordinær generalforsamling, såfremt:

·    Rådet skønner dette nødvendigt. eller

·    Minimum 10 af centrets brugere fremsender skriftligt ønske herom.

§ 9 – Økonomi

Stk. 1.    Brugerkassen administreres direkte under ansvar af det stedlige råd.

Stk. 2.   Brugerkassens midler skal komme de aktuelle brugere til gode i form af aktiviteter i eller i forbindelse med det brugerdrevne dagcenter.

Stk. 3.   Til varetagelse af rådets ansvar omkring administration af brugerkassen konstituerer rådet en kasserer.

Stk. 4.    Kassereren varetager således det daglige ansvar omkring forvaltningen af brugerkassens  midler.

Stk. 5.     Rådets regnskab og revision af brugerkassen følger kalenderåret.

§ 10 – Godkendelse og ændringer af vedtægter

Stk. 1. Vedtægter for rådet i Aktivcenter Norgesgade forelægges Ikast - Brande Kommunes sundheds- og omsorgsudvalg til orientering.

Stk. 2. Vedtægterne kan løbende tages op til revision. I tilfælde af ændringer skal disse behandles på en lovligt indkaldt generalforsamling. Herefter orienteres sundheds- og omsorgsudvalget om ændringerne.

 Aktivitetsrådet Norgesgade

Januar 2019