Ordinær Generalforsamling

Torsdag den 16. Januar 2020 kl. 13.00

Generalforsamlingen startede med et par stykker smørrebrød med tilhørende drikkevarer, som Aktivcentret var vært ved.

 1.  Valg af dirigent. Kaj Kristiansen blev valgt

2.  Valg af stemmetællere. 3 stk. Ingen valgt.

3.  Formandens beretning. Karen aflagde en fyldig beretning om årets gang i ACN.

4.  Kasserens beretning. Kirsten aflagde regnskab, der udviste et pænt overskud.

5.  Frivillighedskordinatorens indlæg. Pernille omtalte sit arbejde som kordinator.

6.  Vedtægter (Ændringer). Udgik. Ikke relevant

7.  Behandling af indkomne forslag. Ingen forslag

8.  Distriktslederens indlæg. Margit Andersen omtalte sit arbejde som leder af dagcentrene.

9.  Valg af medlemmer til aktivitetsrådet. Karen, Lilli og Rita blev genvalgt. 

 10. Valg af suppleanter. Elly blev genvalgt. Erik blev nyvalgt.

 11. Valg af revisor. Kaj Kristiansen blev genvalgt

 12. Valg af revisorsuppleant.  Niels Peder Andersen blev nyvalgt

13. Eventuelt. Intet under eventuelt

Kaj Kristiansen afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.